Közlemény

A bíróság az Ügyész 2022. december 27. napján érkezett keresete alapján megállapítja, hogy a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe alperes által utasbiztosításra kötött fogyasztói szerződésben az „ATLASZ Direct Utasbiztosítás” elnevezéssel HU-LAK-ONADU 220513 kóddal 2022. május 13. napjától és jelenleg is alkalmazott általános szerződési feltételek közül a következők semmisek, így az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek, azzal, hogy az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig, 2022. december 27-ig már teljesítettek:

2023. 12. 21.


„A biztosítási szerződés csak akkor jön létre érvényesen, ha a Biztosított a biztosítás megkötésének időpontjában Magyarországon tartózkodik, és a díjat megfizette. Az a biztosítás, amelyet a Biztosított külföldi tartózkodása során kötött úgy, hogy a biztosítás megkötésekor nem tartózkodott Magyarországon, vagy amelynek tartama meghaladja a 120 napot, érvénytelen. Az így kötött biztosítás alapján a Biztosító nem áll kockázatban, a Biztosítottnak pedig semmilyen szolgáltatás nem jár. Az ilyen módon létrejött érvénytelen biztosítás díja visszajár a befizetőnek.” (ÁSZF 3. pont „Hasznos információk” c. fejezet a „Biztosítás érvényessége” c. alfejezete)

A feltétel semmis, mert az nem egyértelmű, figyelemmel arra, hogy a szerződés érvényességének egyik feltételéül a biztosítási díj megfizetéséről rendelkezik. A szerződés megkötésének időpontjához kapcsolódó érvénytelenség jogintézményét ezáltal a szerződés (rész)teljesítésítésének jogi tényéhez köti. A díjfizetésnek a biztosítási szerződés érvényességi feltételként történő szabályozása tehát ellentmondásos.


„Általános dokumentumok:

--rendőrségi vagy más hatósági eljárásban született érdemi határozat, ha indult ilyen…”

A feltétel semmis, mert a biztosító csak a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges okirat bemutatásától teheti függővé a szolgáltatása teljesítésének esedékességét. A szükséges mértéket meghaladóan, biztosítási szerződéses jogviszonytól független eljárás kapcsán keletkezett okiratok bemutatásához a biztosító a teljesítését nem kötheti.


„Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:

--”B” Szakasz - Balesetbiztosítás, Maradandó egészségkárosodás, baleseti halál esetén -halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, - boncolási jegyzőkönyv;”

A feltétel semmis, mert olyan többlet-kötelezettségeket teremt a fogyasztónak, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. Az iratok bemutatása a biztosító fizetési kötelezettségének teljesítése végett csak az eset körülményeire, a bizonyítási teherre és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére figyelemmel kérhető, továbbá a felsorolt iratok közül csak azoknak az iratoknak, dokumentumoknak a benyújtását kérheti a biztosító, amelyek a jogalap elbírálásához, valamint a feltételekben vállalt biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításához szükségesek. Azonban a halottvizsgálati bizonyítványon kívül (ami a halálesettel kapcsolatos összes lényeges adatot tartalmazza) a boncolási jegyzőkönyv stb. a jogalap elbírálásához, valamint a feltételekben vállalt biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításához már szükségtelenek.


--„K” Szakasz – Kiegészítő útlemondás biztosítás -halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány” (ÁSZF 7. pont „Kárrendezéshez szükséges dokumentumokról és egyéb bizonyítási eszközökről” c. fejezete)

A feltétel semmis, mert a biztosító csak a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges okirat bemutatásától teheti függővé a szolgáltatása teljesítésének esedékességét. A szükséges mértéket meghaladóan, biztosítási szerződéses jogviszonytól független eljárás kapcsán keletkezett okiratok bemutatásához a biztosító a teljesítését nem kötheti.


--„Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a Biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje.” (ÁSZF 7. pont utolsó bekezdése)

--„…A Biztosított köteles saját költségére a Biztosító által a kárrendezés során észszerűen igényelt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.” (ÁSZF 8.4.3. pont)

A feltételek semmisek, mert tartalmilag teljesen bizonytalan, megjósolhatatlan, a fogyasztó számára megfoghatatlan, hogy pontosan milyen okiratot kér a biztosító. A feltételt a biztosító tölt ki tartalommal, amely egyoldalú, a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó terhére teszi, emellett önmagát jogosítja a szerződés ezen feltételének értelmezésére, továbbá a fogyasztó számára nem egyértelműek.