Közlemény

A Fővárosi Törvényszék 2023. december 18. napján kelt ítéletével megállapította, Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe alperes 2022. február 1. napjától, utasbiztosításra kötött fogyasztói szerződések során alkalmazott, az „ATLASZ Direct Útlemondás Biztosítás” elnevezéssel HU-LAK-ON-ADUL-220201 kódszámú általános szerződési feltételei közül az alábbiak tisztességtelenek, így az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek, azzal, hogy az érvénytelenség megállapítása a 2022. december 28. napjáig már megkötött szerződéseket nem érinti.

2024. 02. 06.

ÁSZF 4.7. Kárrendezéshez szükséges dokumentumok és egyéb bizonyítási eszközök című fejezet általános dokumentumok alábbi pontja: 

„rendőrségi vagy más hatósági eljárásban született érdemi határozat, ha indult ilyen,”

A fenti kikötés azért tisztességtelen mivel a biztosítási szolgáltatás jogalapjának és mértékének megállapításához nem szükséges, és indokolatlan többlet kötelezettséget telepít a fogyasztóra. 


ÁSZF 4.7. Kárrendezéshez szükséges dokumentumok és egyéb bizonyítási eszközök című fejezet általános dokumentumok alábbi pontja:

 

„-halotti anyakönyvi kivonat, …”

A fenti rendelkezés azért tisztességtelen mivel indokolatlan többlet kötelezettséget telepít a fogyasztóra.


ÁSZF 4.7. fejezet harmadik bekezdése:

 

„Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult, az ilyen eljárást jogerősen lezáró határozatot a Biztosítási szerződés teljesítését igénylő fél akkor is köteles a Biztosítónak benyújtani, ha időközben sor került a biztosítási szolgáltatás teljesítésére.”

A fenti kikötés azért tisztességtelen mivel a biztosítási szolgáltatás jogalapjának és mértékének megállapításához nem szükséges, és indokolatlan többlet kötelezettséget telepít a fogyasztóra.

 

 ÁSZF 4.7. fejezet ötödik bekezdése:

 

„Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a Biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje.”

A fenti kikötés azért tisztességtelen mivel a fogyasztó számára nem egyértelmű, és indokolatlan többlet kötelezettséget telepít a fogyasztóra.

  

ÁSZF 6.4. „Biztosított kötelezettségei című fejezet 5. pontja:

 

„A Biztosított a kárigény bejelentése során köteles saját költségére a Biztosító helytállási kötelezettségének megállapítása szempontjából lényeges, a Biztosító által a kárrendezés során észszerűen igényelt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.”

A fenti rendelkezés azért tisztességtelen mivel nem egyértelmű.