Az online kárbejelentő felületünk segítségével a biztosítással rendelkező ügyfeleink hívásvárakoztatás és sorban állás nélkül, mindössze néhány perc alatt elindíthatják a káreseményt követő ügyintézést. Önnek nem kell mást tennie, mint előkészíteni az egyes menüpontokban megnevezett dokumentumokat, kitölteni az adatlapot és követni az utasításokat.

Milyen előnyökkel jár a Colonnade Biztosító online kárbejelentő felületének használata?

 •  Az online kárbejelentő felület a világ bármely pontjáról elérhető internetkapcsolat segítségével.
 •  Nem kell kimozdulnia, a teljes körű adminisztrációt akár otthonában is elvégezheti.
 •  0-24: A hét bármely napján, a nap bármelyik időszakában elindíthatja az ügyintézést.
 •  Az adatok megadása előre megadott formában történik, így a kitöltés folyamata átlátható és egyértelmű.

Ismeri a biztosítása kötvényszámát? Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Nem ismeri a biztosítása kötvényszámát? Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

GAP biztosítások kárbejelentése:

Vállalati biztosítások kárbejelentése:

Ha mégsem kívánja igénybe venni az online kárbejelentő felület előnyeit, kérjük kattintson ide:

Hagyományos kárbejelentés


Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni teendőiről káresemény észlelésekor a leggyakoribb kártípusok esetén, illetve arról, hogy mely iratok szükségesek az adott kár rendezéséhez.

Minden kárbejelentéshez szükséges:

 • amennyiben a kár jellege indokolja, a megfelelő hatóságok (rendőrség, tűzoltóság) értesítése,
 • a kárbejelentő nyomtatvány kitöltése és a központon/alkuszon keresztül a Biztosítóhoz történő eljuttatása.
 • A kárbejelentés minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:
   • kötvényszám
   • kapcsolattartó név, elérhetőség
   • kockázatviselés/ kár helye
   • kárleírás (épületkár, készlet kár, műszaki gép berendezés kár keletkezett-e)
   • saját vagyontárgy, vagy bérelt károsodott-e (esetleg a bérlő kára?)

A kárbejelentő nyomtatványt a Biztosítóhoz lehetőség szerint a kár bekövetkezte, illetve észlelését követő 2 napon belül el kell juttatni. A kárbejelentés beérkezését követően a Biztosító rögzíti a kárt, a kárbejelentő alapján intézkedik az esetleges szemléről.

A kárkép megőrzése:

A kárkép megőrzése mind a biztosított/károsult, mind a Biztosító közös érdeke, így kérjük az alábbiak szerint dokumentálni a károkat:
 •  fényképek (távolabbi átfogó és közelebbi a kárra fókuszáló egyaránt), részletes javítási árajánlat (anyag és munkadíj egységár és összes költség munkanemenként, méreteket tartalmazó bontásban – TERC metodika alapján, vagy bonyolultabb esetben felmérési napló, alaprajz)
 •  tételes leltár, selejtezési jegyzőkönyv, beszerzési bizonylatok, fényképek.
 • szakvélemény a meghibásodás okáról, javíthatóságról, részletes javítási árajánlat, beszerzési számla, vagy nyilvántartási karton másolata (tárgyi eszköznyilvántartás), fényképek (azonosíthatóság miatt a gyári számot tartalmazó matrica, lapocska fényképezése, majd a készüléké).

A fényképeket és az elektronikus formában fellelhető iratokat a helyszíni szemle során lehetőség szerint pendriveon (ezt a későbbiekben visszajuttatjuk természetesen) vagy CD-n, DVD-n adják át a szakértőnek.

Mindazonáltal lehetőség szerint a törmeléket, károsodott gépeket, cserélt alkatrészeket, berendezéseket a szemléig/kárrendezési eljárás lezárulásáig őrizzék meg.

 • üveg javításról készült számla másolatát (a számla tartalmazza az üveg típusát - fajta, minőség, vastagság, tulajdonság - és az üvegfelület nagyságát),
 • fényképet a sérült üveg(ek)ről, illetve az üvegezés javítása utáni (távolabbi átfogó és közelebbi a kárra fókuszáló egyaránt) állapotról.
 • épületek, építmények sérülését/helyreállítását rögzítő fotók
 • a Biztosított arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az adott biztosítási esemény kapcsán mástól (biztosítótól vagy károkozótól) kapott-e bármilyen összeget, szolgáltatást (kártérítést, vagy biztosítási, pénzbeli szolgáltatást)
 • tűzhatósági igazolás, tűzvizsgálati jegyzőkönyv
 • tételes, részletes ingósági kárlista
 • a károsodott vagyontárgyak tulajdonjogát igazoló bizonylatok másolata (számla)
 • amennyiben a helyreállítással a kárszemléig nem tudnak várni, szükséges a kárkép megőrzése, mely történhet: fényképfelvételekkel, a károsodott vagyontárgyak félre tételével. Ilyen esetben kérjük, egyeztessenek a Biztosító munkatársaival. (e-mail: karrendezes@colonnade.hu telefon: +36-1/460-1400)
 • egyéb: a kárkép, kár nagyságának azonosításához szükséges iratok
 • rendőrségi feljelentés, helyszíni szemle jegyzőkönyv, nyomozást lezáró határozat
 • tételes, részletes ingósági kárlista
 • az eltulajdonított vagyontárgyak beszerzési bizonylatai
 • készlet kár esetén káreseményt megelőző utolsó készletleltár, káreseményt követő készletleltár, a két leltár közti bevételi bizonylatok, és kiadási bizonylatok, melyekből a káridőponti készlet mennyisége megállapítható
 • egyéb a kárkép azonosításához szükséges irat (pl: páncélszekrény Mabisz minősítése, telepítési bizonylat, igazolás, riasztási napló másolata, rovancs jegyzőkönyv stb.)
 • a betöréses lopás károk rendezéséhez szükséges iratok (ld. fentebb.)
 • rovancs jegyzőkönyv, melyből azonosítható, a tárolt és eltulajdonított készpénz mennyisége
 • káresemény pontos ideje (év-hónap-nap)
 • károsodott készülék beszerzési számla másolata, vagy az Ön nyilatkozata a beszerzés évéről/ beszerzési árról,
 • szakvélemény a meghibásodás okáról (pontos típus megnevezés, gyártási szám és gyártási év maradvány érték, azonos tudásszintű készülékkel történő pótlási érték megjelölése szükséges),
 • amennyiben szakvélemény elkészítéséért a javító költséget számol fel, akkor az erről készült számla másolata,
 • anyag (alkatrészek pontos megnevezésével, teljesítmény jelöléssel) és munkadíjban megbontott tételes részletes javítási árajánlat abban az esetben is, ha a készülék gazdaságosan nem javítható,
 • javítási számla.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utólagos szemle jogát fenntartjuk, ezért azokat a készülékeket, alkatrészeket, melyeket a szerviz javíthatatlannak minősített a kárrendezés lezárásáig, szíveskedjen megőrizni és a szemlét lefolytató kárszakértőnek bemutatni. Amennyiben a külön helyszíni szemlét nem rendelünk el, úgy a kártérítés megfizetését követően a kártalanításra került eszközök selejtezését elvégezhetik.

 • károkozói nyilatkozat a felelősségről;
 • az érintett felek (károkozó és károsult) nyilatkozata arról, hogy rokoni kapcsolatban állnak-e;
 • nyilatkozat a szemtanúkról;
 • gyermek, korlátozottan cselekvőképtelen, cselekvőképtelen személy által okozott kárnál, nyilatkozat arról, hogy ki látta el a károkozó személy felügyeletét a kár időpontjában.
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • a halott vizsgálati bizonyítvány, halotti epikrízis, boncolási jegyzőkönyv, halál utáni jelentés másolata;
 • a Kedvezményezett jogosultságát igazoló okirat másolata (jogerős hagyaték átadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány);
 • szerződés kedvezményezettjének bankszámlaszáma, ennek hiányában pontos lakcíme vagy kedvezményezett hiányában örökös bankszámlaszáma, ennek hiányában pontos lakcíme
 • az első, akut ellátást igazoló orvosi dokumentum, a kórházi zárójelentés(ek);
 • ambuláns ellátások orvosi iratai (ambuláns lap), ellátási lap, műtéti jegyzőkönyv, műtéti leírás, kezelőlap(ok), kezelőorvosi karton;
 • a kórházi betegellátás során keletkezett iratok a kórházban töltött napok számáról, röntgen és egyéb képalkotó diagnosztikai vizsgálatok leletei, felvételek másolatai;
 • külföldön bekövetkezett balesetbiztosítási esemény esetén a külföldi hatóság, illetve egészségügyi intézmény által kiállított okirat magyar fordítása;
 • rokkantság mértékét megállapító orvosi dokumentum, szakorvosi vélemény;
 • közlekedési baleset esetén a gépjárművezető biztosított érvényes vezetői engedélyének másolata.

A fent megjelölt iratokon felül adott konkrét kárnál további iratigény merülhet fel, melyről a Biztosító haladéktalanul tájékoztatja a biztosítottat.

Minden, a konkrét kárral kapcsolatban felmerülő kérdésben kérjük, egyeztessen a Biztosítóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám:
+36 1 460 1400
Web: 
www.colonnade.hu

Az ATLASZ Utasbiztosítás a világ valamennyi országában kínál biztosítási védelmet ügyfeleink számára. A kötvénnyel rendelkezők az alábbi online kárbejelentő felületünkön indíthatják el a kárrendezési folyamatot akár szabadidős, akár üzleti útjuk során külföldön bekövetkezett káreseményeik után.

Fontos: Külföldön tartózkodása során sürgős esetben azonnal hívja az adott ország segélyhívószámát, majd értesítse munkatársainkat az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálat telefonszámán: +36 1 460 1500

Elérhetőségeink

Telefonszám:
+36 1 460 1500
ATLASZ Assistance:
+36 1 460 1500

MILYEN ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK ÉS INFORMÁCIÓK SZÜKSÉGESEK A KÁRBEJELENTÉSHEZ?

 • Az utasbiztosítási szerződési kötvény másolata és kötvényszáma
 • Az utazás során károsult személy és a kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése.
 • Ha indult rendőrségi vagy más hatósági eljárás, az arról készült érdemi határozat
 • Baleseti ellátás esetén az orvosi dokumentáció:
     • a betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap, szövettani lelet
     • a háziorvosi vagy kezelőorvosi dokumentáció a kiutazást megelőző betegségekről /balesetről, kórtörténet és/vagy TB nyilvántartás kivonata
     • a vizsgálatot vagy kezelést végző orvos, vagy intézmény adatai
 • A kapcsolódó számlák, vagy bizonylatok, amelyek alapján a kártérítési összeg megállapítható;
 • A kiutazást igazoló dokumentumok:
     • jegy,
     • vízum vagy útlevélpecsét másolata,
     • beszállókártyák és poggyászcímkék
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám.

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

Utasbiztosítások

Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:
 • orvosi igazolás a betegség idejéről és a diagnózisról
 • orvosi jelentés és számlák az ellátásáról, gyógyszerekről
 • a külföldi baleset tényét igazoló irat (orvosi dokumentum, jegyzőkönyv stb.)
 • baleset óta keletkezett összes, a balesettel összefüggő orvosi dokumentum másolata
 • halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
 • a Poggyász károsodásának részletes leírása
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, légitársaság által kiadott jegyzőkönyv (PIR)
 • a légitársaság/szállító igazolása a kifizetett kártérítésről
 • az elveszett, sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével
 • szállodai jegyzőkönyv
 • a beszerzést igazoló számlák és bizonylatok
 • számla az okmányok újra előállításáról
 • sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparosi igazolás a tárgy javíthatatlanságáról
 • rendőrségi jegyzőkönyv
 • beszállókártya, repülőjegy másolata
 • sürgős vásárlásokat igazoló számlák, nyugták
 • poggyászfeladási vény, csomagcímke
 • a Poggyász átvételét igazoló, dátummal, időponttal és névvel ellátott igazolás
 • a Poggyász károsodásának részletes leírása
 • a légitársaságnak/szállítónak a kárral kapcsolatos nyilatkozata, légitársaság által kiadott jegyzőkönyv (PIR)
 • a légitársaság/szállító igazolása a kifizetett kártérítésről
 • az elveszett, sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével
 • szállodai jegyzőkönyv
 • a beszerzést igazoló számlák és bizonylatok
 • számla az okmányok újra előállításáról
 • sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparosi igazolás a tárgy javíthatatlanságáról
 • rendőrségi jegyzőkönyv
 • beszállókártya, repülőjegy másolata
 • sürgős vásárlásokat igazoló számlák, nyugták
 • poggyászfeladási vény, csomagcímke
 • a Poggyász átvételét igazoló, dátummal, időponttal és névvel ellátott igazolás
 • a sérült harmadik személy orvosi dokumentumai
 • a sérült másik személy gyógyászati, temetkezési költségeit igazoló számla
 • ügyvédi költséget igazoló számla/bizonylat
 • dologi kár esetén a kár mértékének leírása
 • javíthatatlanságát igazoló szakiparosi vélemény
 • ügyvédi meghatalmazás
 • letartóztatás tényének/körülményeinek igazolása
 • felmerült költségekről szóló számla/bizonylat
 • óvadék összegének igazolása
 • számlával igazolt telefonköltség
 • részletes híváslista
 • számlával igazolt parkolási költség
 • parkolás időtartamát igazoló dokumentum
 • a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a bérautó igénybevétel napjainak száma, dátummal megadva, a bérautó napi díja és minden egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán (ki és visszaszállítás, biztosítások stb.), valamint a bérautó rendszáma
 • bérleti szerződés
 • Casco biztosítási szerződés és kötvény
 • Önrész befizetését igazoló bizonylatok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • az utazásszervező, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása, stb.)
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a hivatalos kiküldetés célját igazoló jegyzőkönyv
 • kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • törzskönyv, oltási könyv/igazolások
 • állatorvosi jelentés
 • állatorvosi számla
 • a pénzfelvételt igazoló banki dokumentum
 • a Biztosítási eseményről szóló rendőrségi jegyzőkönyv
 • a szállító, légitársaság igazolása a késés tényről, vagy az eredeti Utazás és új indulás igazolása az eredeti jeggyel, foglalással és az új beszállókártyával
 • nyugták, számlák, melyek a légi járat késésével kapcsolatos vásárlásokat/költségeket igazolják

 • az Utazás tényét bizonyító dokumentumok (visszaigazoló számla, repülőjegyek)
 • a Biztosított költségeit igazoló számlák és bizonylatok
 • a Biztosított késedelmes megérkezésének okát és a késedelem időtartamát igazoló hivatalos dokumentum (hatósági jegyzőkönyv, Tömegközlekedési vállalat igazolása, baleseti jegyzőkönyv stb.)
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, orvosi naplószámot. Nem fogadható el az üzemorvosi dokumentáció bármilyen formája, illetve közvetlen hozzátartozó által kiállított orvosi dokumentáció sem!
 • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás
 • egyéb hivatalos okmány
 • részvételi jegy, jelentkezési lap, utazási szerződés melléklete / általános szerződés, utazási ajánlat, az utas által aláírt utazási feltétel (utazási szerződés)
 • az utazási iroda által kitöltött és bizonylatokkal alátámasztott (befizetési pénztárbizonylat, számla, nyugta lemondási költségekről szóló számla, a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás bizonylata/bankszámla kivonat adott sora) kárbejelentő nyomtatvány
 • az útlemondás okát igazoló hivatalos dokumentum
 • a keresőképtelenséget és utazásképtelenséget igazoló orvosi iratok
 • az eredeti jegyfoglalás, utazási szerződés
 • a légitársaság és/vagy utazási iroda írásos ajánlatát az Utazás módosítására vonatkozóan, ha van ilyen
 • máshonnan megtéríthető tételek kifizetésének igazolása (pl. légitársaság térítése, előleg vagy bánatpénz visszautalása stb.)
 • az Utazás, illetve szolgáltatásszervező, légitársaság és/vagy szállásadó igazolása arra vonatkozóan, hogy a lefoglalt szolgáltatást sem a Biztosított, sem más személy nem vette igénybe, és ennek következtében milyen mértékben kapott visszatérítést az igénybe nem vett szolgáltatás után
 • biztosítási szerződés és a kitöltött kárbejelentő nyomtatvány
 • körzeti orvosi kezelőkarton másolat, rendelőintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap, vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat, ill. külföldön történt megbetegedés, vagy baleset esetén az ellátó orvos igazolása szükséges, amelynek tartalmaznia kell a megbetegedés időtartamát és a diagnózist. Üzemorvosi dokumentum semmilyen formája nem fogadható el!
 • útlevél vagy menetjegy ellopása vagy megsemmisülése esetén a magyarországi rendőrségi jegyzőkönyv, ill. külföldön történt lopás esetén a magyar külképviselet vagy az illetékes hatóság, légitársaság által felvett jegyzőkönyv
 • jogerős öröklési bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonattal, halotti bizonyítvány, hagyatékátadó végzéssel
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy Biztosítói igazolás vagy egyéb hivatalos okmány
 • a menetjegy vásárlását beazonosíthatóan igazoló számla, és a befizetését igazoló eredeti pénztárbizonylat vagy a banki átutalás bizonylatának másolata (pl. bankkivonat adott sora)
 • menetjegy egy példánya
 • amennyiben részleges visszatérítés történik (pl. reptéri illeték stb.) az eredeti befizetést és a visszatérítést igazoló számla és pénztárbizonylat, valamint a menetjegy másolata
 • a „fapados „(low cost) és charter járatok tekintetében a kárrendezés feltétele továbbá a repülőjegyet értékesítő iroda által kinyomtatott számítógépes igazolás a helyfoglalás lemondásáról, melynek dátuma nem lehet későbbi, mint az utazás megkezdésének napja
 • a hazautazás módosulása esetén a fel nem használt és a hazautazáshoz vásárolt menetjegyeket, valamint a befizetési pénztárbizonylatokat (átutalás esetén banki bizonylat másolata) vagy a módosításért kifizetett összeg számláját kell mellékelni

A légitársaság fizetésképtelensége esetén (ha rendelkezik ilyen kiegészítő biztosítással)

 • az adott légitársaság fizetésképtelensége miatt a légitársaság megszüntetése céljából az illetékes bíróság előtt végelszámolási eljárás kezdeményezését igazoló irat
 • az adott légitársaság felszámolása iránt valamely hitelező által az illetékes bírósághoz benyújtott felszámolás iránti kérelem
 • az adott légitársaság felszámolási eljárása során az illetékes bíróság által hozott , az adott légitársaság fizetésképtelenségét megállapító ,és az adott légitársaság megszüntetését elrendelő határozat

Minden benyújtott gépjármű-asszisztencia kárigényhez kérjük csatolni a következő okmányokat:

 • forgalmi engedély másolat
 • jogosítvány másolat
 • a külföldi szerviz által kiállított munkalap, melyen szerepel a menetképtelenség oka és a lehetséges javítási idő
 • minden számla, ami a káreseménnyel kapcsolatban merült fel

AZ OTTHONUNK AZ EGYIK LEGÉRTÉKESEBB, LEGFÉLTETTEBB VAGYONTÁRGYUNK, AMELYNEK BIZTOSÍTÁSI VÉDELMÉRŐL A COLONNADE KÍNÁLATÁBAN TALÁLHATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEINKKEL GONDOSKODHAT.

Ha már rendelkezik biztosítással, és lakóingatlanát kár érte, az alábbiakban tudja bejelenteni az eseményt és elindítani a kárrendezési folyamatot.

Fontos: Ne feledje, hogy az ingatlanban bekövetkezett káresemény során legfontosabb teendője mindenekelőtt az emberélet védelme. Győződjön meg a személyek biztonságáról, szükség esetén azonnal értesítse a mentőket (104)tűzoltóságot (105)rendőrséget (107), vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

MI AZ, AMIRE BIZTOSAN SZÜKSÉGÜNK LESZ A KÁRBEJELENTÉS SORÁN?

 • A lakásbiztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A károsodott vagyontárgyak megnevezése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos fotókatszámlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

Kérjük, hogy a kárt az észleléstől számított 2 munkanapon belül jelentse be biztosítónk felé.

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK, TUDNIVALÓK:

 • A hatósági intézkedést igénylő káreseményeket (tűz, robbanás, betöréses lopás- és rablás, besurranás, illetve a vandalizmus) a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni az eljáró hatóságnál.
 • Ha közművezetékek is sérültek, értesítse a közmű tulajdonosát vagy a katasztrófavédelmet.
 • Tegyen meg mindent, hogy a már bekövetkezett kár ne legyen nagyobb, vagy próbálja meg az Öntől telhető módon enyhíteni.
 • Őrizze meg a kár helyszínét, a károsodott vagyontárgyakat ne dobja ki, mert ezekre még szüksége lehet a kárrendezés során.
 • Ha tud, készítsen néhány fotót is a helyszínről, ez nagyban segítheti a biztosító munkáját.
Telefonszám:
+36 1 460 1400

A Colonnade Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás kapcsán az alábbiakban közöljük az egyes káresemények kapcsán kérhető hatóságokról és a hatóságok eljárásának megnevezéséről összeállított listát:

 • Területileg illetékes Rendőrkapitányság - rendőrségi nyomozás vagy közlekedés rendészeti eljárás
 • Területileg illetékes Tűzoltókapitányság - tűzvizsgálati hatósági eljárás
 • Területileg illetékes Vízügyi Hatóság – hatósági eljárás
 • Közjegyző - hagyatéki eljárás
 • Anyakönyvvezető - anyakönyvi eljárás
 • Bíróság – bírósági eljárás
 • Gyámhivatal – gyámügyi eljárás
 • Illetékes Építésügyi Hatóság - építési engedélyezési eljárásra
 • Illetékes Építésügyi Hatóság – hatósági eljárás
 • Illetékes Önkormányzati Hivatal - Területrendezési hatósági eljárás
 • Illetékes Önkormányzati Jegyző - birtokvédelmi eljárásnál
 • Kormányhivatal (Kormányablak) – törzskönyv beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Kormányhivatal (Kormányablak) – bontási igazolás beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Kormányhivatal (Kormányablak) vagy Földhivatal – tulajdoni lap beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Kormányhivatal (Kormányablak) vagy Földhivatal - földhivatali térkép másolatának beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Kormányhivatal (Kormányablak) – tulajdonjog bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos okiratok beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Kormányhivatal (Kormányablak) –   a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló közokirat beszerzésére irányuló hatósági eljárás
 • Közjegyző - élettársi kapcsolatot igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat bejegyzésére irányuló iratkiadási kérelem
 • Illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatala - halottvizsgálati bizonyítvány beszerzésére irányuló iratkiadási kérelem

AZ OTTHONUNK AZ EGYIK LEGÉRTÉKESEBB, LEGFÉLTETTEBB VAGYONTÁRGYUNK, AMELYNEK BIZTOSÍTÁSI VÉDELMÉRŐL A COLONNADE KÍNÁLATÁBAN TALÁLHATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEINKKEL GONDOSKODHAT.

Ha már rendelkezik biztosítással, és lakóingatlanát kár érte, az alábbiakban tudja bejelenteni az eseményt és elindítani a kárrendezési folyamatot.

Fontos: Ne feledje, hogy az ingatlanban bekövetkezett káresemény során legfontosabb teendője mindenekelőtt az emberélet védelme. Győződjön meg a személyek biztonságáról, szükség esetén azonnal értesítse a mentőket (104)tűzoltóságot (105)rendőrséget (107), vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

MI AZ, AMIRE BIZTOSAN SZÜKSÉGÜNK LESZ A KÁRBEJELENTÉS SORÁN?

 • A társasház biztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A károsodott vagyontárgyak megnevezése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos fotókatszámlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

Kérjük, hogy a kárt az észleléstől számított 2 munkanapon belül jelentse be felénk.

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK, TUDNIVALÓK:

 • A hatósági intézkedést igénylő káreseményeket (tűz, robbanás, betöréses lopás- és rablás, besurranás, illetve a vandalizmus) a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni az eljáró hatóságnál.
 • Ha közművezetékek is sérültek, értesítse a közmű tulajdonosát vagy a katasztrófavédelmet.
 • Tegyen meg mindent, hogy a már bekövetkezett kár ne legyen nagyobb, vagy próbálja meg az Öntől telhető módon enyhíteni.
 • Őrizze meg a kár helyszínét, a károsodott vagyontárgyakat ne dobja ki, mert ezekre még szüksége lehet a kárrendezés során.
 • Ha tud, készítsen néhány fotót is a helyszínről, ez nagyban segítheti munkánkat.
Telefonszám:
+36 1 460 1400

MI AZ, AMIRE MINDEN BETEGSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN?

 • A biztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos számlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat
 • Baleseti ellátás esetén az orvosi dokumentáció:

Felhívjuk figyelmét, hogy baleset- és betegségbiztosítási kárbejelentésnél az orvosi dokumentációk feltöltése kötelező, ezek nélkül az online kárbejelentési folyamat nem végezhető el.

  • orvosi jelentés valamennyi sérülés jellegének és mértékének leírásával és diagnózisával, illetőleg az egészségkárosodás mértékének igazolásával,
  • kórházi zárójelentés, ambuláns lap másolata,
  • a baleset tényét és körülményeit igazoló rendőrhatósági jegyzőkönyv vagy más hivatalos jelentés másolata (amennyiben ilyen készült), ennek hiányában azon harmadik személy elérhetőségei, aki a biztosított személyen kívül a biztosítási eseményben (pl.
   autóbaleset) érintett volt (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
  • halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló halottvizsgálati bizonyítvány másolata

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

Telefonszám:
+36 1 460 1400

Telefonon kötött baleset- és betegségbiztosítások

Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:

Sürgősségi orvosi ellátás baleset esetén:

 • rendőrségi jegyzőkönyv, ha készült ilyen
 • egyéb hivatalos / hatósági jelentés, ha készült ilyen
 • a baleset leírása bármely lehetséges szemtanúk nevével
 • a vizsgálatot végző orvos adatai
 • orvosi dokumentáció

Baleseti haláleset:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • boncolási jegyzőkönyv
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
 • hatósági eljárás határozata, illetve jegyzőkönyve, ha készült ilyen

Baleseti részleges rokkantság:

 • baleset diagnózisát tartalmazó orvosi iratok, kórházi jelentés
 • rokkantság mértékét megállapító orvosi dokumentum, OOSZI határozat, szakorvosi vélemény

Kórházi napi térítés megállapításához:

 • kórházi zárójelentés, (részletes orvosi diagnózis, ellátási napok száma)

Csonttörés:

 • orvosi dokumentáció: például ambuláns lap vagy ellátási lap
 • röntgen lelet

Sürgősségi orvosi ellátás baleset esetén:

 • rendőrségi jegyzőkönyv, ha készült ilyen
 • egyéb hivatalos / hatósági jelentés, ha készült ilyen
 • a baleset leírása bármely lehetséges szemtanúk nevével
 • a vizsgálatot végző orvos adatai
 • orvosi dokumentáció

Baleseti haláleset:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • boncolási jegyzőkönyv
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
 • hatósági eljárás határozata, illetve jegyzőkönyve, ha készült ilyen

Baleseti részleges rokkantság:

 • baleset diagnózisát tartalmazó orvosi iratok, kórházi jelentés
 • rokkantság mértékét megállapító orvosi dokumentum, OOSZI határozat, szakorvosi vélemény

Kórházi ellátás baleset és betegség esetén:

 • kórházi ellátást igazoló dokumentumok, (diagnózis, kórházi napok feltüntetésével)
 • intenzív osztályon történő ellátás esetén, az ezt igazoló kórházi zárójelentés

Lábadozási támogatás megállapításához:

 • táppénzes orvosi dokumentumok
 • a háziorvos által kiadott igazolás a várható gyógyulás időpontjának feltüntetésével

Pénztárca és Személyes ingóságok elvesztése vagy ellopás esetén:

 • rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyv
 • kórházi zárójelentés
 • kórházi jegyzőkönyv
 • személyes iratok, fizetési kártyák pótlási költségeit igazoló számlák
 • pénztárca pótlási költségét igazoló számla

Otthon védelem fedezet esetén:

 • rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyv
 • kórházi zárójelentés
 • bútorok, ruhák, elektronikai és sztereó berendezések bizonylatai

Kórházi ellátás baleset esetén:

 • kórházi ellátást igazoló dokumentumok, (diagnózis, kórházi napok feltüntetésével)
 • intenzív osztályon történő ellátás esetén, az ezt igazoló kórházi zárójelentés

Lábadozási támogatás megállapításához:

 • táppénzes orvosi dokumentumok
 • az orvos által kiadott igazolás a várható gyógyulás időpontjának feltüntetésével

Orvosi vizsgálat támogatás megállapításához:

 • orvosi dokumentumok a vizsgálat elvégzéséről
 • a vizsgálatot végző orvos adatai

Általános dokumentumok:

 • teljes körűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • orvosi dokumentáció
 • rosszindulatú daganatos megbetegedés diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • a vizsgálatot végző Orvos adatai

Rosszindulatú női daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén:

 • ambuláns kezeléseket igazoló dokumentumok korábbi kezelések esetén
 • kórházi zárójelentés, (részletes orvosi diagnózis)
 • szövettani, patológialelet

Egyösszegű műtéti térítés:

 • műtétet igazoló kórházi zárójelentés

Jövedelempótló támogatás:

 • ambuláns kezeléseket igazoló dokumentumok korábbi kezelések esetén
 • kórházi zárójelentés, (részletes orvosi diagnózis)
 • szövettani, patológiai lelet

TárcaŐr és Női táska fedezet esetén:

 • rendőrségi jegyzőkönyv
 • a tárca, illetve női táska tartalmát ismertető részletes lista
 • az új tárca, illetve női táska megvásárlását igazoló számla
 • az új Személyes iratok és a Biztosított tulajdonát képező Bankkártya igénylését, illetve ennek költségét igazoló dokumentumok
 • a Lakóhelyhez tartozó Kulcsok és zárak elkészítésének, valamint megvásárlásának, beszerelésének költségeit igazoló számlák
 • bármilyen más, a Biztosított tulajdonában álló bizonyíték

Általános dokumentumok:

 • teljes körűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • orvosi dokumentáció
 • betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
 • a vizsgálatot végző Orvos adatai

Rosszindulatú női daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén:

 • ambuláns kezeléseket igazoló dokumentumok korábbi kezelések esetén
 • kórházi zárójelentés, (részletes orvosi diagnózis)
 • szövettani, patológialelet

Egyösszegű műtéti térítés:

 • műtétet igazoló kórházi zárójelentés

Női táska fedezet esetén:

 • rendőrségi jegyzőkönyv
 • a Női táska tartalmát ismertető részletes lista
 • az új Női táska megvásárlását igazoló számla
 • az új Személyes okmányok és a Biztosított tulajdonát képező Bankkártya igénylését, illetve ennek költségét igazoló dokumentumok
 • a Biztosított állandó Lakóhelyéhez tartozó Kulcsok és zárak elkészítésének megvásárlásának, beszerelésének költségeit igazoló számlák
 • bármilyen más, a Biztosított tulajdonában álló bizonyíték

Általános dokumentumok:

 • az egészségügyi adatok Biztosító általi kezeléséhez való hozzájárulás
 • teljeskörűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • a Balesettel kapcsolatban keletkezett minden orvosi dokumentáció, különösen:
  • Baleset diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai
 • a keresőképtelenség tartamát igazoló dokumentumok, táppénz vagy betegszabadság igazolása

Munkahelyen kötött baleset- és betegségbiztosítások

Részletes tájékoztató a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról termékenként:

Általános dokumentumok:

 • Teljeskörűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • Orvosi dokumentáció:
  • Baleset diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai

Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:

 • Baleseti Maradandó egészségkárosodás:
  • Egészségkárosodás mértékét megállapító orvosi dokumentum
  • OOSZI határozat
  • Szakorvosi vélemény
 • Baleseti halál:
  • Halottvizsgálati bizonyítvány
  • Boncolási jegyzőkönyv
  • Halotti anyakönyvi kivonat
  • Öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés
  • Hatósági eljárás határozata, illetve jegyzőkönyve, ha készült ilyen
 • Égés:
  • Ambuláns lap, ellátási lap
 • Csonttörés:
  • orvosi dokumentáció: például ambuláns lap vagy ellátási lap
  • röntgen lelet
 • Lábadozási támogatás megállapításához:
  • Táppénzes dokumentumok
  • Háziorvos által kiadott igazolás a várható gyógyulás időpontjának feltüntetésével

Általános dokumentumok:

 • Teljeskörűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • Orvosi dokumentáció:
  • Betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai

Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:

 • Női/Férfi daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén:
  • Ambuláns kezeléseket igazoló dokumentumok korábbi kezelések esetén
  • Kórházi zárójelentés, (részletes orvosi diagnózis, ellátási napok száma)
  • Szövettani, patológiai lelet
 • Egyösszegű műtéti térítés:
  • Műtétet igazoló kórházi zárójelentés, Jövedelempótló támogatás megállapításához:
   • Szövettani lelet
   • Teljes orvosi dokumentáció

Általános dokumentumok:

 • Teljeskörűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • Orvosi dokumentáció:
  • Betegség, baleset diagnózisát tartalmazó kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai

Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:

 • Kórházi ellátás baleset és betegség esetén:
  • Kórházi ellátást igazoló dokumentumok, (diagnózis, kórházi napok feltüntetésével)
  • Intenzív osztályon történő ellátás esetén, az ezt igazoló kórházi zárójelentés

Lábadozási támogatás megállapításához:

 • Táppénzes orvosi dokumentumok
 • A Háziorvos által kiadott igazolás a várható gyógyulás időpontjának feltüntetésével

Általános dokumentumok:

 • Teljes körűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával)
 • Orvosi dokumentáció:
  • Baleset diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai

Fedezethez kapcsolódó dokumentumok:

 • Műtéti térítés megállapításához szükséges dokumentumok:
  • Betegség, vagy Baleset részletes leírását tartalmazó orvosi jelentés, pontos diagnózis feltüntetésével
 • Haláleset esetén:
  • Halottvizsgálati bizonyítvány
  • Boncolási jegyzőkönyv
  • Hatósági eljárás határozata, illetve jegyzőkönyve, ha készült ilyen

Általános dokumentumok:

 • Teljeskörűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz
  szükséges adatok megadásával)
 • Orvosi dokumentáció:
  • Betegség diagnózisát tartalmazó ambuláns lap, kórházi zárójelentés, ellátási lap
  • A vizsgálatot végző orvos adatai

Általános dokumentumok:

 • Teljeskörűen kitöltött és aláírt Tárcaőr és Kulcsőr biztosítások kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával).
 • A károsodott (elveszett, eltulajdonított) tárgyak pótlási költségeit igazoló számlák.

MI AZ, AMIRE BIZTOSAN SZÜKSÉGÜNK LESZ A KÁRBEJELENTÉS SORÁN?

 • A biztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A károsodott vagyontárgyak megnevezése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos fotókatszámlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

Telefonszám:
+36 1 460 1400

Az újonnan vásárolt gépjárművek hamar, már a vásárlás évében jelentősen veszíthetnek értékükből, kár esetén a Casco biztosítások az értékcsökkenés figyelembe vételével kalkulálnak. A Colonnade biztosító GAP termékcsaládja erre a problémára kínál megoldásokat a gépjárművek típusától függően.

Ha már rendelkezik Colonnade GAP biztosítással, és gépjárművét kár érte, az alábbiakban tudja bejelenteni az eseményt és elindítani a kárrendezési folyamatot.

MI AZ, AMIRE MINDEN GAP BIZTOSÍTÁSI KÁRBEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN?

 • A biztosítási szerződés kötvényszáma
 • A kárrendezésben illetékes kapcsolattartó személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • Ha Ön a kár okozója, felelősségi kár bejelentéséhez a károsult személy elérhetőségei
  (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím)
 • A káresemény időpontja és pontos helye, a kár rövid ismertetése
 • A károsodott vagyontárgyak megnevezése
 • A kár várható, becsült összege
 • A kártérítés utalásához szükséges bankszámlaszám
 • A kapcsolatfelvételi adatlap alján kérjük, amennyiben rendelkezésére áll, csatolja a káreseménnyel kapcsolatos fotókatszámlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

A kárrendezés során munkatársaink gyors és hatékony ügyintézésre törekednek, de annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak az itt felsoroltakon túl további dokumentumokat kérhetnek be Öntől.

Telefonszám:
+36 1 460 1400

UTAS kárbejelentés

Gyakori kérdések
 • Online, honlapunkon keresztül: Ide kattintva
 • email-ben: karrendezes@colonnade.hu
 • postai úton: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1426 Bp., Pf. 153.
 • személyesen: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, H-1134 Budapest, Váci út 23-27.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 • Hétfő: 08:30 – 17:00
 • Kedd: 08:30 – 17:00
 • Szerda: 08:30 – 17:00
 • Csütörtök: 08:30 – 17:00
 • Péntek: 08:30 – 15:00
 • Szombat: Zárva
 • Vasárnap: Zárva

Honlapunkról letölthető és online is kitölthető útlemondási, menetjegy lemondási kárjelentő nyomtatványunk: Letöltöm a kárbejelentőt

Igen. Az ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk a világ bármely pontjáról hívható, 0-24 órában a +36 1 460 1500 telefonszámon.

Tévhit, hogy külföldre utazáskor nincs szükség utasbiztosításra, ha van Európai Egészségbiztosítási Kártyája (EHIC). A kártya valóban hasznos dokumentum, de nem helyettesíti az utasbiztosítást. Nem kapcsolódik hozzá asszisztenciaszolgáltatás, és nem terjed ki több káreseményre sem.

Például:

 • külföldi helikopteres mentések
 • hazaszállítások
 • külföldi orvos által felírt gyógyszerek
 • külföldi orvos által felírt gyógyászati segédeszközök
 • külföldi tartózkodás meghosszabbodása betegség vagy baleseten esetén, szállás, repülőjegy (hozzátartozónak is)
 • lopás-rablás
 • poggyászkésés
 • járatkésés
 • járattörlés
 • poggyászkár

Azonnal hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500

A kórházba érkezés után, amint lehetősége nyílik, kérjük hívja az éjjel-nappal elérhető ATLASZ Assistance segélyszolgálatunk biztosítási kötvényén is feltüntetett telefonszámát, ami a következő: +36 1 460 1500. Adja meg a kórház nevét munkatársainknak, hogy mielőbb segítséget tudjanak nyújtani Önnek.

Jelentse be kárigényét a Colonnade Biztosító online felületén: Ide kattintva

A kárigényhez kérjük, csatolja az orvosi dokumentumok másolatát, a felmerült költségek számláit is.

Ha nem kívánja igénybe venni online felületünket, töltse le kárbejelentő nyomtatványunkat innen: Letöltöm a nyomtatványt

Kérjük, vetessen fel jegyzőkönyvet a repülőtéren a késés tényéről.

Őrizze meg repülőjegyét, beszállókártyáját, poggyászcímkéjét, a poggyász kézbesítését igazoló dokumentumot dátummal, időponttal ellátva, illetve a sürgősségi vásárlások számláit.

A fuvarozó társaság (légitársaság, busztársaság, hajótársaság) felelős az általa szállított poggyászokért.

Légi út esetén a repülőtéren (Lost and Found pultnál) azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni az eseményről és ezt követően a felvett jegyzőkönyvvel a légitársaság felé kell jelezni 7 napon belül a történteket. Ha a légitársaság elismerte a kárt, és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de kevesebbet fizet, mint az okozott kár, akkor tudja benyújtani kárigényét biztosítónkhoz.    

A buszos, hajós út során a jegyzőkönyvet a buszvezetővel, hajóskapitánnyal kell felvetetni és a kárigényt a fuvarozó társaság felé kell benyújtani.

Jelezze az út lemondását az utazási irodánál az esemény (betegség, baleset, haláleset) bekövetkezésétől számított 2 napon belül. Ezt követően küldje el a biztosítási feltételekben részletezett és a kárbejelentő nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat a biztosítónk részére.

Nem. Az útlemondás és menetjegy biztosítások kizárólag a Biztosított utazásképtelensége esetén nyújtanak fedezetet.

Nem, a gépjárműjavítás – és alkatrészköltségre nem terjed ki.

Házastárs bankszámlaszámára igen, de nagykorú Biztosított esetén egyéb családtagéra sajnos nem.

A Szerződő az a személy, akinek a nevére szól a befizetési bizonylat.

Címünk: 
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
H-1134 Budapest, Váci út 23-27. 

Tömegközlekedéssel: Az M3 metróvonal Dózsa György úti megállójától néhány lépés irodánk bejárata.

BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSOK kárbejelentés

Gyakori kérdések
 • Online, honlapunkon keresztül: Ide kattintva
 • email-ben: karrendezes@colonnade.hu
 • postai úton: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1426 Bp., Pf. 153.
 • személyesen: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Balance Loft Irodaház, 1139 Budapest, Váci út 99.

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 08:30 – 17:00
Kedd: 08:30 – 17:00
Szerda: 08:30 – 17:00
Csütörtök: 08:30 – 17:00
Péntek: 08:30 – 15:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Honlapunkról letölthető és online is kitölthető útlemondási, menetjegy lemondási kárjelentő nyomtatványunk:

Letöltöm a kárbejelentőt

 • Baleset: a balesettel kapcsolatos összes dokumentum (pl.: orvosi dokumentumok, rendőrségi jegyzőkönyv, határozat, hatósági dokumentumok); csonttörés esetén a csonttörést alátámasztó röntgen vizsgálat eredményét leíró orvosi dokumentum (CD felvétel és a röntgen kép nem szükséges)
 • Betegség: betegséggel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentum, különös tekintettel azon dokumentumra, amikor panaszával először fordult orvoshoz, műtéti előjegyzés, vizsgálatokról készült dokumentumok
 • Kulcs és tárca fedezet: kifizetett költségeket részletező számla, autókulcs esetén a forgalmi engedély, rablás/lopás esetén hatósági dokumentum

Fontos, hogy a dokumentumok jól olvashatóak legyenek, lehetőleg pdf, jpg vagy jpeg formátumban. Fénykép esetén ne legyen homályos, kis méretű. Google drive linket, óriásfájlt tartalmazó linkeket biztonsági okok miatt nem tudunk megnyitni.

Nem kötelezően kitöltendő mező. Akkor is tovább haladhat a kitöltéssel és a bejelentéssel, ha ezt üresen hagyja. Ez az összeg nem mérvadó a kárelbírálás során.

 • Jól olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel szíveskedjenek kitölteni a nyomtatványt. A személyes adatok pontosan legyenek megadva.
 • Amennyiben nem áll rendelkezésére a biztosítás kötvényszáma, és nem tudja feltüntetni, akkor írja be a szerződés megkötésének módját (telefonon, vagy munkahelyen kötött).
 • A fedezetek kiválasztásánál (káresemény leírása, jellege, jelölős résznél, lsd. képen) bejelölt események nem mérvadóak, minden esetben az Ön érvényes biztosításai, valamint az orvosi dokumentumok alapján bíráljuk el kárigényét.

Az utolsó dokumentum beérkezésétől számítva 15 munkanap.

A már meglévő kárával összefüggő, újabb kárbejelentést és a hiányzó dokumentumok másolatát kérjük a 1426 Budapest, Pf. 153. postai címre, vagy a karrendezes@colonnade.hu email címre szíveskedjen elküldeni, az általunk megadott kárszámra történő hivatkozással.

GAP kárbejelentés

Gyakori kérdések

A biztosítás kizárólag a jármű totálkár eseménye (baleseti-, elemikár, stb. ) vagy teljes megsemmisülése (pl. lopás) esetén ad kártérítési lehetőséget, amennyiben a biztosítottnak a káresemény kapcsán pénzügyi vesztesége keletkezik, az elsődleges biztosító (casco, KGFB) térítése után.

A térítés felső határa a járműbe fektetett összeg (bruttó vagy nettó értéken), tehát a vásárlási számlán szereplő vételár.  Egy káresemény kapcsán a teljes kártérítési kompenzáció (casco/KGFB kártérítés + roncsértékesítés + EuroGAP kártérítés + EuroGAP önrészfedezet) nem haladhatja meg a biztosítási összeget.

A biztosítás térítésének felső határát a biztosítási szerződésben megadott feltétel szabályozza.

A casco által levont önrész összege térülhet a feltételekben meghatározott maximális limit erejéig.

A EuroGAP önrész fedezet casco részkárokra nem vonatkozik. Csak totálkár esetén a casco által levont önrészt fedezi az EuroGAP önrész kiterjesztés.

Bejelentheti a káreseményt már ekkor is, és ha később kiderül, hogy a jármű gazdaságosan javítható, akkor vissza tudja vonni a kárigényt. Legkésőbb azonban a casco/KGFB biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvétele után be kell jelenteni az EuroGAP kárigényét is, amennyiben kíván erre a biztosításra is kártérítést érvényesíteni.

A szerződésben feltüntetett biztosított jogosult (jogi- vagy természetes személy) a kártérítésre. Ez érvényes arra az esetre is, amikor a jármű finanszírozott volt.

Amennyiben volt rendőrségi vagy egyéb hatósági eljárás, először annak az eredményét kell megvárni. Ezután a casco/KGFB biztosító folytatja le a kárrendezési eljárását. A hatósági határozatok és a casco/KGFB biztosító után az EuroGAP biztosítás fedezetére biztosítónk rendezi az ügyfél kárigényét.